Výsledky

25.05.2013 06:58

1.kolo

Brodek u PV - Dubany     8 : 3

Dubany - Ariston             3 : 1

 

2.kolo

Dubany - Amater Hluchov   5 : 1

Dubany - Dobrochov          5 : 4

 

3.kolo

Chaloupka - Dubany        5 : 3

Dubany     - DDsport       2 : 7

 

4.kolo

Dubany - Griffins PV      1 : 11

 

5.kolo

Dubany - Ariston           7 : 3

Dubany - Brodek u PV   9 : 3

 

6.kolo

Dobrchov - Dubany        2 : 1

Dubany - Hluchov          3 : 0

 

7.kolo

Dubany - Chaloupka     4 : 4

Dubany - DDsport        3 : 7